ul. Dyrekcyjna 6, 80-852 Gdańsk
tel. 58 305-81-99, fax 58 320-38-67, e-mail: post@intermundia.pl

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej – tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst jednolity
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie agencji zatrudnienia
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej
KONWENCJA Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy – tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (przepisy o telepracy)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na prace
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca
DYREKTYWA 96/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie delegowania pracowników
ROZPORZĄDZENIE (EWG) RADY NUMER 1408/71 w sprawie delegowania pracowników
Aplikuj On-line